Om os:

Vi er et 100% dansk ejet handelsfirma, som igennem mange år, har specialiseret os i værktøjer til forarbejdning af metal. HAJO Tool er grundlagt i 1960, og åbnede i 1999 også en afdeling i Sverige. Vi er bosiddende i Vallensbæk Strand, og har her vort salgskontor, lager, værksted og administration.

Via vores brede professionelle leverandørnetværk er vi lagerførende af ca 12000 artikler, og distribuerer disse via et bredt distributionsnet af forhandlere i Danmark og Sverige.

Vores brede sortiment omfatter blandt andet: Magnetboremaskiner, Affasere, Nipplere, Pladesakse, Rørsave, Bukkemaskiner, Slibeartikler, Loddeværktøj, Gasværktøj, Mærkning og meget andet. I alle kategorier har vi et meget bredt tilbehørsprogram samt reservedele.

Hos HAJO TOOL er vi 12 top motiverede medarbejdere som er klar til at hjælpe dig.
Vi har 3 sælgere kørende på landevejene, som er klar til at komme forbi, og rådgive dig.
Vi har eget værksted, hvor vi varetager reperation af maskiner og el-værktøj.
Vi har et udlejningsprogram af specialmaskiner, som løbende udvides.
Alle udlejningsmaskiner serviceres på vort værksted ved hjemkomst.
Vi har i Vallensbæk showroom hvor maskinerne kan ses og afprøves.Firmaoplysninger:


Hajo Tool A/S
Vejlegaardsvej 65 B
2665 Vallensbæk Strand


Åbningstider:
Mandag til Torsdag: 8:00–16:00
Fredag: 8:00–15:00


Telefon +45 4444 2400
Fax +45 4444 0833
E-mail: hajo@hajo.dk
Web: www.hajo.dk
CVR.Nr. 18555115


SVENSK: Org. nr. 502045-4715


Leveringsbetingelser:
AB lager Vallensbæk Strand


Returnering af vare:
Kun efter aftale


Priser:
Alle oplyste priser er excl.moms og afgifter.
Ret til prisændringer forbeholdes.


Bankforbindelse:
Nordea Bank Danmark A/S
Hovedvejen 112
2600 Glostrup


Reg.nr.: 2217 4374 785 848
SWIFT/BIC.: NDEADKKK
IBAN nr.: DK9720004374785848


Salg- og leveringsbetignelser

for Hajo Tool A/S , CVR-nr: DK 18555115.

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for Hajo Tool A/S , når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra Hajo Tool A/S , som ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Hajo Tool A/S i hænde inden to uger fra tilbudets dato. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for Hajo Tool A/S , uden skriftlig bekræftelse fra Hajo Tool A/S . Priser på hjemmesiden vises eksklusiv moms og er eksklusiv afgifter.

2. Levering og udbringning

Vi leverer i hele Danmark til gældende fragtrate. Til Færøerne, Grønland, Island og øvrige udland sendes alle forsendelser ufranko.

3. Betalingsbetingelser

Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturateksten. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en rente på 2% pr. påbegyndt måned, regnet fra den på forsiden angivne forfaldsdag.

4. Forsinkelser

Hvis forsinkelse med levering opstår som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Såfremt leveringstiden kan påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er Hajo Tool A/S såvel som køberen berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. Hvis Hajo Tool A/S ikke leverer inden for leveringstiden eller inden for en, med hjemmel i ovennævnte bestemmelse om forlænget leveringstid, rimelig tid er køberen berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Hajo Tool A/S , at kræve levering samt fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive at køberen agter at hæve handelen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den fastsatte frist, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til Hajo Tool A/S at hæve aftalen.

5. Reklamationsret vedr. mangler

Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og straks, manglen måtte være konstateret. Undlader køberen dette, mister han retten til afhjælpning eller ombytning. Vedrørende reklamation henvises i øvrigt til punkt 7. Hvis Hajo Tool A/S ikke afhjælper eller ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid efter, at køberen skriftligt og rettidigt har reklameret, har køberen ret til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Køber kan ikke vælge at fastholde købet og fordre forholdsmæssigt afslag eller erstatning på denne baggrund. Hvis køberen hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af Hajo Tool A/S for de yderligere omkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side. Erstatningskravet kan dog maksimalt andrage 10% af den aftalte købesum for den mangelfulde genstand. Hajo Tool A/S har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance udover ovennævnte. Hajo Tool A/S er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

6. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

Hajo Tool A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Hajo Tool A/S eller andre, som firmaet har ansvaret for. Hajo Tool A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. Hajo Tool A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning, Hajo Tool A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Hajo Tool A/S skadesløs i samme omfang, som Hajo Tool A/S s ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser vedrørende produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

7. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køberen, senest ved leveringen, at foretage en grundig undersøgelse af, at ydelsen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og straks ved konstateringen af misligholdelsen. Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved en sådan reklamation har Hajo Tool A/S ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før Hajo Tool A/S tager stilling til, om manglerne omfattes af den i punkt 6 ovenfor fastsatte pligt for Hajo Tool A/S . Undlader køberen at opfylde de i nærværende bestemmelser fastsatte regler, afskæres han for enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig i anledning af forsinkelse, mangler eller andet.

8. Ejendomsforbehold

Hajo Tool A/S forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

9. Værneting og lovvalg

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret.

10. Returnering

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og kun såfremt varerne er kurante og i ubrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises. Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag, som fradrages krediteringen. Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted. Varer solgt i anbrudt emballage eller opskåret på metermål samt varer hjemtaget specielt eller fremstillet efter opgave tages ikke retur.

Generelle samhandelsbetingelser for e-handel:

1. Leveringstid

Ordrer bestilt mandag til torsdag inden kl. 15.00 og fredag inden kl. 12.00 afsendes samme dag. Ordrer modtaget efter kl. 15.00 afsendes næste hverdag. Ordrer modtaget i weekenden (lørdag/søndag) samt helligdage afsendes førstkommende hverdag. Hajo Tool A/S kan ændre leveringsmåden til egen vogn, såfremt dette er hensigtsmæssigt.

2. Fragtomkostninger

Fragtbeløbet er efter Post Danmarks og Danske Fragtmænds takster, men fragtbeløbet kan afhænge af den aftale kunden har med os samt ordrens størrelse og vareindhold. Fragtbeløbet er oplyst i indkøbskurven inden ordren gennemføres. Lette forsendelser leveres normalt med Post Danmark. Tunge forsendelser leveres normalt med fragtmand. Forsendelse med fragtmand leveres i grundplan. Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Såfremt der ikke træffes nogen hjemme lægger fragtmanden besked, herefter er det købers ansvar at kontakte fragtmanden for aftale om ny udkørsel. Leveringer som efter købers ønske stilles uden kvittering er for købers egen risiko ved evt. mangler og beskadigelse.

3. Rabat på varekøb

Såfremt der er ydet rabat på købet er det oplyst i indkøbskurven. Alle ordrer under 300 kr. excl. moms udløser ikke evt. rabat ved samhandelsaftale.

4. Betalingsmuligheder

Køber kan betale via bankoverførsel. Denne betalingsmetode betragtes som kontant betaling, og vi afsender varen når betaling er registreret.

5. Returret

Der er fuld returret inden for 14 dage. Ved evt. returnering skal køber dog selv betale forsendelsesomkostningerne. Varer skal returneres uskadt i original emballage.

6. Forbehold

Der tages forbehold for udgåede varer, tastefejl og prisændringer, ligesom vi forbeholder os ret til at annullere ordrer, vi ikke kan ekspedere grundet disse vilkår.

7. Ophavsret

Fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på denne hjemmeside, tilhører Hajo Tool A/S og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden Hajo Tool A/S ’s skriftlige tilladelse. Hajo Tool A/S giver ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne hjemmeside videre til tredjepart (f.eks. direct marketingsfirmaer o.l.). De indtastede oplysninger bliver brugt udelukkende til servicering af køber, når køber handler hos os.

8. Persondataforordning (også kaldet GDPR)

GDPR har til formål at harmonisere databeskyttelseslove i hele EU/EØS og finder anvendelse fra den 25. maj 2018. GDPR introducerer en række nye regler og forpligtelser til at styrke beskyttelsen af personoplysninger og udvide enkeltpersoners databeskyttelsesrettigheder.

Disse nye regler medfører yderligere forpligtelser i forbindelse med behandlingen af personoplysninger af en databehandler på vegne af en dataansvarlig.


Hajo Tool A/S er forpligtet til at beskytte personoplysninger og vi vil fortsat arbejde tæt sammen med vores kunder for at overholde GDPR.


De oplysninger, vi har om dig er firmanavn, personnavn, din tilknyttede mailadresse i firmaet og i de fleste tilfælde også arbejdstelefon- og/eller -mobilnummer. Vi videregiver disse oplysninger til underleverandør (underdatabehandler), når det kræves i forbindelse med en given ordre, men dine oplysninger vil aldrig blive videregivet til anden part, der kunne bruge data uforsvarligt.


Hajo Tool A/S behandler ikke følsomme oplysninger som cpr-nummer og lignende, men skulle det blive nødvendigt, vil vi indgå en databehandleraftale, så du kan være sikker på, at dine følsomme data er i sikre hænder.


Er du oprettet i vores nyhedsmail, så er det dig frit for at afmelde dette, når som helst du måtte ønske det.


Såfremt vi skulle blive hacket, vil vi straks tage action på det og kontakte alle berørte kunder, så eventuel skade kan begrænses mest muligt.


Hajo Tool A/S' medarbejdere tilgår altid data på computer via specifikke adgangskoder og vi er altid opdateret på nødvendig Firewall og antivirus software for optimeret datasikkerhed. Vores medarbejdere er alle instrueret i datahåndtering på arbejdspladsen.


Hajo Tool A/S respekterer, hvis kunder må ønske at alle data om deres virksomhed skal slettes. Vi opbevarer og behandler data i henhold til gældende lovgivning.